بانک سلولی گونه های جانوری در حال انقراض ایران راه اندازی می شود


تهران- ایرنا- تفاهم نامه «ایجاد بانک سلولی گونه های جانوری در حال انقراض در ایران» بین سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد دانشگاهی کشور امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073735/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF