باز طراحی رشته‌های دوره دوم متوسطه/ ۷۰ درصد کتاب های درسی با کاغذ داخلی چاپ شد


تهران- ایرنا – رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت:در حال بررسی باز طراحی رشته‌های دوره متوسطه دوم بخصوص مساله تلفیق رشته‌های شاخه نظری هستیم که در این راستا کارگروهی تشکیل شده است و انتظار داریم در نیمه دوم امسال پیش‌نویس اولیه طرح، فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224518/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7