بازی دانش بنیان پارک علم و فناوری / افزایش اشتغال و فروش


تهران- ایرنا- بنگاه های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری در سال 1401 نه تنها بر تعدادشان افزوده شده است. همچنین با رشد فروش محصولات، نقش بیشتری در چرخه اقتصادی کشور داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064857/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84