بارورسازی ابرها؛ کدام کشورها پیشرو هستند؟


تهران- ایرنا- باران مصنوعی یا بارورسازی ابرها چندین دهه مورد آزمایش قرار گرفته است و اثربخشی این شیوه می‌تواند بسته به شرایط جوی و سایر عوامل متفاوت باشد. کشورهای زیادی سعی کردند از این روش برای مقابله با شرایط خشکسالی که هر ساله روبه افزایش است، استفاده کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85298676/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF