اینترنت انرژی؛ ادغام انرژی خورشیدی و فناوری اینترنت


تهران- ایرنا- «اینترنت انرژی» حاصل ادغام انرژی خورشیدی و فناوری اینترنت بوده که عصر جدیدی از پایداری را پدید آورده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180318/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA