اینبار معلم قائمشهری واقعا اخراج شد | خداحافظی صدف صفرزاده از مدرسه | فوری

صفحه اقتصاد در این خبر به توضیحاتی درباره جزییات اخراج معلم قائمشهری پرداخته شده است. معلم جنجالی قائمشهری از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد؟ معلم قائمشهری از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد؟ صدف صفرزاده، – صفحه اقتصاد در این خبر به توضیحاتی درباره جزییات اخراج معلم قائمشهری …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020214623022643200/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87