ایمنی اماکن و مزارع با حصارهای الکتریکی ساخت داخل افزایش یافت


تهران-ایرنا- یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شد با تولید حصارهای الکتریکی ضمن جلوگیری از ورودهای غیر مجاز به ارتقای ایمنی امکان از جمله مزارع کشاورزی کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176848/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA