ایران رتبه چهارم فناوری نانو در جهان را دارد


تهران- ایرنا- رتبه چهارم ایران در حوزه فناوری نانو در چهار سال گذشته در حالی به دست آمده و تثبیت شده است که کمتر از دو دهه پیش کشورمان با شروع فعالیت در این حوزه در رتبه پنجاه و هفتم جهان قرار داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071751/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86