ایجاد مراکز پژوهش دانش آموزی در اولویت وزارت آموزش و پروش است


کرج – ایرنا – معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بسترها برای تحقق پژوهش های بنیادی در آموزش و پرورش در زمان تحصیل  دانش آموزان در اولویت های این وزارتخانه قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85087315/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA