ایجاد الگوهای جدید مهارتی در راستای تعمیق شعار سال “کنترل تورم، رشد تولید”


تهران-ایرنا- بی توجهی به درآمد حواله و تولید ناخالص ملی یکی از حلقه های مفقوده ای است که می توان آن را یکی از ابعاد مهم تولید و رشد اشتغال کشور در تعمیق ابر، علاوه بر سیاست گذاری نهادی و سازمانی دانست. همکاری فرابخشی نهادهای سپرده گذاری راهبرد «کنترل تورم، رشد تولید» قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075367/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85