اولین بارش شهابی و رنگین کمان مصنوعی در جهان در سال 2025 رخ خواهد داد


تهران – ایرنا – ژاپنی ها در سال 2025 با پرتاب ماهواره و رهاسازی شهاب سنگی که گمان می رود اولین بارش شهابی مصنوعی جهان باشد، بارش شهابی رنگین کمانی در فضا ایجاد می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070613/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85