اولویت برنامه های آموزش خانواده ابلاغی، مراکز راهنمایی و مشاوره با مناطق مرزی و محروم است.


تهران-ایرنا- انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش بخشنامه بررسی و نظارت بر برنامه های آموزش خانواده و مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده را صادر و تاکید کرد که اولویت اجرای این برنامه با مناطق مرزی و محروم کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079788/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87