اوقات فراغت دانش آموزان در تنگنای هدایت و برنامه ریزی


اصفهان – ایرنا- اوقات فراغت به عنوان واژه ای که در فرهنگ ما بیشتر در ایام تابستان خودنمایی می‌کند،باید به فرصتی مطلوب و سالم برای گذراندن مفید روزهای هر فرد به ویژه نوجوانان دانش آموز در فصل گرم سال باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132149/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C