اهمیت ذاتی جامعه فرهنگی دلیل بر اقدام قاطع رئیس جمهور است


تهران- ایرنا- دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: اقدام قاطع رئیس جمهور در احقاق حق معلم و صیانت از اعتبار و اقتدار دولت به دلیل اهمیت ذاتی جامعه فرهنگیان و موضوع آموزش و پرورش است. کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073430/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA