انعقاد قرارداد خدمات مدرسه بین مدارس و پیمانکاران. ممنوع

بر اساس اظهارات رئیس اداره کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و ادارات آموزش و پرورش در خصوص مجموعه های مربوط به سرویس مدارس و پیمانکاران – انعقاد قرارداد «خدمات مدرسه» بین مدارس و پیمانکاران. بر اساس بیانیه ها “ممنوعه”.
منبع خبر: دولت بحر
دسته بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030304222914637824/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%C2%AB%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%C2%BB