امکان جریمه مدارس غیردولتی تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی وجود دارد


تهران – ایرنا – رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: براساس اصلاحات قانون تأسیس مدارس غیردولتی که به تازگی در مجلس مصوب شد، امکان جریمه مدارس غیردولتی تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368847/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF