امکانات جدیدی برای بارگذاری اسناد در اسناد اعتراضی به نرم افزار اضافه شده است


تهران- ایرنا- سرپرست وزیر آموزش و پرورش گفت: قابلیت های جدید بارگذاری اسناد و مدارک در مطالب اعتراضی به زودی به نرم افزار اضافه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079657/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1