امضای تفاهم نامه ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای دانشجویان


تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزرای راه و شهرسازی و وزرای علوم، تحقیقات و فناوری برای تأمین خوابگاه دانشجویان متاهل، ساخت مسکن اعضای هیأت علمی، کارکنان و بازنشستگان دانشگاه ها منعقد شد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087057/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86