امضاء تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و وزارت علوم برای طرح نهضت ملی مسکن


تهران – ایرنا – معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از امضا تفاهمنامه همکاری بین بانک تجارت و این وزارتخانه در راستای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180803/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA