امسال تصحیح همه امتحانات نهایی به صورت الکترونیکی خواهد بود


تهران – ایرنا – وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمون‌های نهایی برای دانش آموزان اعلام کرد: از خرداد ماه امسال تصحیح همه امتحانات نهایی به صورت الکترونیکی خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111940/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF