امام خمینی(ره) نظریه ولایت فقیه را در عمل پیاده کرد


تهران-ایرنا- رییس دانشگاه امام صادق (ع) امام خمینی (ره را شخصیت بی نظیر تاریخ اسلام دانست و گفت: امام (ره) نظریه ولایت فقیه را در عمل پیاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131145/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF