امام جمعه ملارد: نخبگان با تحقیق آسیب ها را شناسایی کنند


ملارد – ایرنا – امام جمعه ملارد گفت: اساتید فرهیخته و دانشجویان نخبه می توانند با ارائه مشاوره های کارشناسی، فعالیت های پژوهشی و پژوهشی برای شناسایی آسیب های اجتماعی و رفع مشکلات اقدام موثری انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073670/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF