اعتراض به رتبه بندی معلمان فقط برای یک گروه تمدید می شود

فرصت بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان تا 11 اردیبهشت تمدید شد و این فرصت دیگر تمدید نخواهد شد مگر برای یک دسته از معلمان! – فرصت بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان تا 11 اردیبهشت تمدید شد و این فرصت دیگر تمدید نخواهد شد مگر برای یک دسته از معلمان! به گزارش تا 11 اردیبهشت خبر داد.مجتبی …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020272759830929408/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF