اعتبارنامه اساتید ناکافی است/نیاز به چارچوب قانونی برای قراردادهای دانشگاه با صنعت


تهران – ایرنا – ردیف اول جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی به دلیل ناکافی بودن کمک هزینه های پژوهشی اساتید، نظارت قانونی دانشگاه ها بر قراردادهای اعضای هیأت علمی و صنعت کشور، خیال دانشگاهیان را در انعقاد قرارداد با حوزه صنعت و صنعت کشور راحت کرد. البته پیشرفت توسعه


منبع: https://www.irna.ir/news/85057458/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C