اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در مورد مدیریت عوامل تاخیر و نحوه پرداخت حقوق معلمان در اسفند 1300

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این اطلاعیه آمده است:

وزارت آموزش و پرورش در خصوص مدیریت عوامل تاخیر و نحوه پرداخت حقوق معلمان در اسفند 1300 اطلاعیه ای صادر کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011104147/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87

«متاسفانه به دلیل تغییر نوشته دستمزد اسفند ماه در آخرین لحظات پایان سال 1401، پرداخت دستمزد اسفندماه همکاران فرهنگی با مشکل مواجه شد که از همه همکاران عذرخواهی می کنیم.
در پی حکم کتبی وزیر محترم آموزش و پرورش مورخ 29/12/1401، قصور موجب تاخیر و پرداخت به موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان محترم، متوجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری شد. و انکشاف منابع، دفتر برنامه و بودجه و ریاست عمومی مالیه. بدون شک برخورد قانونی برابر با ضوابط اجرا خواهد شد.