استقلال و آزادی؛ نتیجه اراده ملت در همه پرسی جمهوری اسلامی


تهران – ایرنا – همه پرسی جمهوری اسلامی در 21 فروردین 1397 نه تنها اراده ملت را در سرنوشت خود نشان داد، بلکه استقلال و آزادی را به ارمغان آورد که روز به روز بر منافع آن برای جوانان افزوده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057546/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C