استفاده از تنیس روی میز برای درک پویایی همکاری انسان و ربات


تهران – ایرنا – محققان حوزه رباتیک از ورزش تنیس روی میز برای بررسی و توسعه راه های همکاری نزدیک انسان و روبات استفاده کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053625/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA