استاندار کرمان: اجرای طرح درجه بندی گام بزرگ دولت سیزدهم برای تکریم معلمان است


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان گفت: اجرای طرح درجه بندی معلمان گام بلند دولت سیزدهم در عرصه تکریم این قشر است که البته گام مهمی در بهبود وضعیت معیشتی آنان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079772/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1