استاندار کردستان: فرهنگیان همواره مورد طمع و توطئه دشمنان هستند


سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: فرهنگیان به عنوان قشر انسان ساز و تاثیرگذار جامعه همواره مورد طمع و توطئه نقشه های شوم دشمنان بوده و هستند اما همواره دشمن را ناکام گذاشته اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104074/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF