استاندار کردستان: زمینه بروز استعدادهای دانش آموزی فراهم شود


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: استان از لحاظ داشتن استعدادهای مختلف علمی و ورزشی از میانگین کشوری بالاتر است و باید زمینه ظهور و بروز این استعدادها فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168519/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF