استاندار: مشارکت گروه‌های جهادی استان مرکزی در بازسازی مدارس قابل تقدیر است


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: مشارکت خیران و گروه‌های جهادی مدرسه‌ساز استان در بازسازی و تجهیز مدارس قابل تقدیر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85102935/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3