استاندار تهران: بی هدفی دانش‌آموزان را تهدید می‌کند


شهرری – ایرنا – استاندار تهران گفت: بی‌هدفی و بی‌هویتی خطر بزرگی است که دانش آموزان را تهدید می‌کند، نظارت بر مهدهای کودک‌ بخش خصوصی ضروری است، چرا که شخصیت فرد از دوران کودکی شکل می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183988/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF