استاندار: تمام ظرفیت‌ها در راستای برگزاری مطلوب آزمون نهایی دراستان مرکزی به‌کار گرفته شود


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: تمام ظرفیت‌ها در راستای برگزاری هر چه بهتر آزمون نهایی این استان بکار گرفته شود، چرا که این آزمون در سرنوشت آینده‌سازان کشور نقش برجسته‌ای دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113121/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86