استاندار : تفاهم نامەهایی بین آموزش و پرورش و دانشگاەهای کردستان منعقد شود


سنندج – ایرنا – استاندار کردستان گفت: تفاهم نامەهایی بین آموزش و پرورش و دانشگاەهای کردستان برای بهرەمندی دانش آموزان برگزیده از امکانات لازم ، منعقد شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114206/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%95%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%DB%95%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86