استارت آپ های دانشجویی حمایت می شوند


تهران- ایرنا- مدیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: ایده ها و پروژه های گروه ها، استارت آپ های دانشجویی و دانشگاهی که در راستای فعالیت های این مجموعه باشد مورد حمایت قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074702/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF