از مدیریت صندوق های پژوهش و فناوری تا مدیریت کرادفاندها/تجربه موفق در مدیریت وجوه تبصره ۱۸


تهران- ایرنا- پلفترمی شدن سامانه های ستادی اکوسیستم نوآوری، تجربه ای تخصصی است که به فراخور حساسیت ها و نیازهای این اکوسیستم توانسته از درون آن ظهور و بروز کند و اکنون با تجربه موفق در قدم های نخست، به سمت پاسخگویی به سایر نیازهای این حوزه پیش می رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108516/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87