ارتقاء معیشت معلمان نخستین اقدام در آموزش و پرورش است


تهران – ایرنا – وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نخستین اولویت خود را بهبود وضعیت معیشتی معلمان دانست و گفت: رفع دغدغه مالی و شأن معلمان باید یکبار برای همیشه به صورت اصولی و ریشه‌ای حل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118695/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA