ارائه 2780 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای 200 طرح ملی دانش بنیان در سال گذشته


تهران-ایرنا- معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: طی سال گذشته 2780 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای 200 طرح ملی دانش بنیان ارائه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071623/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B2%DB%B7%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4