ادامه بحران پیری جمعیت در کره جنوبی/ بی میلی زوج های جوان به فرزندآوری


تهران- ایرنا- نرخ باروری در کره جنوبی در پایین سطح در مقیاس جهانی قرار دارد. کره جنوبی چندین دهه است که درگیر مبارزه‌ برای آینده خود و مقابله با کاهش جمعیت است. به نظر می‌رسد آمارهای دولتی منتشر شده در سالهای اخیر نشان می دهد چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در حال باختن در این نبرد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967818/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87