اختصاص 257 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های عمرانی دانشگاه ایلام


ایلام – ایرنا – رئیس دانشگاه ایلام گفت: سال گذشته 257 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های عمرانی و تکمیل فضاهای مورد نیاز این دانشگاه اختصاص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067004/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B5%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87