آموزش و پرورش وارد حاشیه نشود/ کمبود ۵۰ هزار مربی پرورشی


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش باید به اولویت اول کشور تبدیل شود و نباید این مرکز تعلیم و تربیت سیاسی اداره گردد و وارد حاشیه شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85102078/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C