آموزش و پرورش نیازمند تحول آفرینی است


زاهدان- ایرنا- مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش نیازمند تحول آفرینی است و برای این مهم به معلمان و مدیران تحول آفرین نیاز داریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101414/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA