آموزش و پرورش از تصمیم خود مبنی بر عدم پرداخت معوقات یادداشت خودداری کرد


تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در اطلاعیه ای گفت: شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم پرداخت معوقات معوقه به طور جدی تکذیب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066875/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C