آموزش مهارت‌محور عزمی فرابخشی نیاز دارد


تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور گفت: آموزش مهارت محور عزمی فرابخشی نیاز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163266/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF