آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جوانان روستایی متناسب با زیرساخت‌های موجود باشد


اراک – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جوانان روستایی باید متناسب با زیرساخت‌های موجود در روستاها ارایه شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159208/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C