آماده‌سازی باشگاه دانش پژوهان در ۱۰۰ روز /۶۴ درصد فضاهای آموزشی در روستاها ساخته شد


تهران – ایرنا – رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: به دنبال دستور رییس جمهور برای احیای باشگاه دانش پژوهان جوان، عملیات اجرایی ساختمان مرکزی آن در کمتر از ۱۰۰ روز انجام و در سومین روز دهه فجر در اختیار جامعه دانش آموزی نخبه کشور قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377047/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B6%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C