آغاز مدیریت ایرادات نمره دهی معلم


تهران – ایرنا – رئیس مرکز سنجش و نظارت وزارت آموزش و پرورش گفت: بررسی و رسیدگی به اعتراض فرهنگیان به موضوع طبقه بندی از امروز آغاز می شود و مدت زمان این آزمون برای هر فرد بستگی به نوع آزمون دارد. مخالفت


منبع: https://www.irna.ir/news/85076501/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86