آغاز رقابت ۹۱۰ هزار و ۱۶۵ داوطلب در امتحانات نهایی/ استقرار نیروی حفاظت آزمون درحوزه‌ها


تهران – ایرنا – پس از تاثیر ۴۰ درصدی نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در پذیرش دانشگاه ها حساسیت در این رقابت بسیار جدی‌تر از قبل شده است، در این راستا رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از حضور ۹۱۰ هزار و ۱۶۵ داوطلب در این آزمون‌ها خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116291/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B9%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C