آغاز به کار صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی آریوژن با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان


تهران – ایرنا – صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی آریوژن با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان با حضور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368358/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87