آشنایی رایزنان اقتصادی با زیست بوم فناوری و نوآوری کشور


تهران – ایرنا – کارگاه آشنایی رایزنان اقتصادی در حال اعزام وزارت امورخارجه با زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور در محل خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181815/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1